لیست برندگان جایزه ۵ میلیون ریالی قرعه کشی هفته سوم جشنواره تراکنش برنده

لیست برندگان جایزه ۱۰ میلیون ریالی قرعه کشی هفته سوم جشنواره تراکنش برنده

لیست برندگان جایزه ۱۰ میلیون ریالی قرعه کشی هفته دوم جشنواره تراکنش برنده

لیست برندگان جایزه ۵ میلیون ریالی قرعه کشی هفته دوم جشنواره تراکنش برنده

لیست برندگان جایزه ۱۰ میلیون ریالی قرعه کشی هفته اول جشنواره تراکنش برنده

لیست برندگان جایزه ۵ میلیون ریالی قرعه کشی هفته اول جشنواره تراکنش برنده

یازدهمین نمایشگاه کار

جشنواره تراکنش برنده مخصوص پذیرندگان پایانه فروشگاهی

برندگان جشنواره زمستانی